wróć do listy

Biznes a koronawirus

Biznes a koronawirus

Koronawirus postawił przed dużymi zakładami produkcyjnymi zupełnie nowy rodzaj wyzwań. Jak zmienił funkcjonowanie biznesu? Przeczytaj rozmowę z dyrektorem szprotawskiej firmy Valuepack. Rozmowa z Natalią Zaciek, Dyrektorem Zarządzającym w Valuepack.

Valuepack słynie w okolicy z bardzo rygory­stycznych norm związanych z bezpieczeń­stwem i higieną pracy, które obowiązywały na długo przed epidemią.

Tak, to prawda. Ze względu na profil naszej działalności jesteśmy poddani dużemu rygorowi sani­tarnemu. Posiadamy certyfikaty jakościowe FSSC 22000 dla wyrobów spożywczych oraz ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Wzmożona czystość i dezynfekcja to dla nas codzienność i obowiązek. Każda osoba wchodząca na halę ma obowiązek zde­zynfekować ręce.

Standardem u nas jest również każdorazowe czyszczenie linii produkcyjnej przed rozpoczęciem zmiany lub nowego zamówienia. Na co dzień też kontrolujemy dostęp do zakładu osób z zewnątrz. Każdy, kto wchodzi na część pro­dukcyjną zakładu jest rejestrowany w księdze gości. Porusza się zawsze w obecności opiekuna. Otrzymuje jednorazową odzież ochronną, którą ma obowiązek założyć i dopiero wówczas może wejść na część produkcyjną.

Czy zagrożenie koronawirusem zmieniło coś w codziennej pracy?

Na pewno tak. Wprowadziliśmy dodatkowe obostrzenia związane z bezpieczeństwem i higieną: odwołaliśmy wszystkie wyjazdy służbowe, szko­lenia, a spotkania przeprowadzamy tylko on-line. Wszystkie osoby, których charakter pracy na to pozwala wykonują pracę zdalną. Na wejściu do zakładu pojawiły się dodatkowe dystrybutory na płyny dezynfekujące. Każda osoba wchodząca ma wykonywany pomiar temperatury ciała. Jeszcze bardziej ograniczyliśmy wstęp osób z zewnątrz.

Większemu rygorowi poddaliśmy też pracę kie­rowców nakładając na nich obowiązek dezynfekcji rąk, noszenia maseczek, rękawiczek. Nie uczestni­czą w rozładunku, a dokumenty podawane są przez okienko. Zwiększyliśmy częstotliwość dezynfek­cji urządzeń sanitarnych i klamek w całym zakładzie. Przeorganizowaliśmy pracę na halach produkcyjnych tak, by uniknąć bezpośredniego kontaktu między pracownikami.

Mimo wprowadzania obostrzeń, trzeba się liczyć z tym, że koronawirus trafi do zakładu. Tak się stało w waszym przypadku…

Pod koniec marca jedna z naszych pracownic, nie będąc świadomą kontaktu z osobą zakażoną, przy­szła do pracy, jednak zachowała się bardzo odpo­wiedzialnie. Kiedy pojawiły się u niej pierwsze symptomy choroby, zaprzestała przychodzić do pracy i niezwłocznie skontaktowała się z lekarzem, sanepidem, a po wykonanych testach i uzyskaniu wyników poinformowała nas o zarażeniu.

Jakie były pierwsze kroki podjęte przez firmę, by ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia po wykryciu przypadku korona­wirusa?

Natychmiast po otrzymaniu informacji wstrzyma­liśmy produkcję. Pracownicy zostali odesłani do domów. Skontaktowaliśmy się też z powiatową sta­cją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia kolejnych działań. Skrupulatnie przeanalizowali­śmy harmonogram pracy w poprzednich dniach i wyznaczyliśmy pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. Ich personalia zostały podane do sanepidu.

Cały zakład poddaliśmy dezynfekcji, którą przeprowadziła licencjonowana firma, używa­jąc do tego celu specjalistycznych środków. Dopiero wówczas wznowiliśmy pracę dbając nieustannie o bezpieczeństwo.

Nie zapomnieliśmy oczywiście o pra­cownikach w kwarantannie. Byliśmy z nimi w ciągłym kontakcie, udziela­jąc wsparcia. Wraz z lokalnym ośrod­kiem pomocy społecznej zorganizowa­liśmy całodzienne posiłki, dostarczali­śmy wodę pitną, środki czystości oraz dezynfekcji.

Valuepack cały czas dąży do tego, by zapewnić pracownikom sta­bilne zatrudnienie w tych niepew­nych czasach. Czy sytuacja z koro­nawirusem wpłynęła na funkcjo­nowanie firmy?

To nie był dla nas łatwy okres. Wielu pracowników zostało odsuniętych od pracy z dnia na dzień, a zlecone zamó­wienia musiały zostać zrealizowane. Podjęliśmy szereg działań reorganizu­jących plan produkcji, na nowo ustala­liśmy priorytety. Nasz dział Customer Care przeprowadził mnóstwo roz­mów z klientami. To również dzięki ich wyrozumiałości i wsparciu udało się zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia. Najważniejsze jest jed­nak to, że mogliśmy liczyć na pracow­ników. Mimo wielu obaw zaufali nam i wspólnie walczyliśmy o zachowanie miejsc pracy.

Walczyliście z koronawiru­sem u siebie, ale też podejmuje­cie działania, które mają na celu wspieranie walki z COVID-19 na całym świecie.

Pod koniec 2018 r. nawiązaliśmy współ­pracę z firmą Mondialab, której urzą­dzenie wykrywa różnego rodzaju wirusy w ciągu kilku minut. Urządzenie to jest połączeniem testu immunologicznego oraz cyfrowego czytnika, który podłą­czony jest do datalab. System ten służy do monitorowania zachorowań. W tej chwili Mondialab wprowadza nowe testy, w szczególności te weryfikujące czy osoba została zakażona COVID- 19, czy innym wirusem, który może powo­dować podobne objawy. Firma zwróciła się do nas o pomoc w pozyskaniu materiałów montażu i pakowaniu tego urządzenia. Rozpoczęliśmy też współ­pracę z dwoma klientami, dla których pakujemy wyroby medyczne powią­zane z COVID-19, jednak ze względu na tajemnicę handlową nie możemy udzielić szczegółowych informacji.

Jak, w waszej ocenie, koronawi­rus wpłynie na duże zakłady pro­dukcyjne?

Istnieją dwa zagrożenia: przestaną spływać zamówienia od klientów lub zabraknie rąk do pracy. Wśród wielu wyzwań, z jakimi musieliśmy się w tej sytuacji zmierzyć, największymi oka­zały się: strach przed chorobą oraz reakcja otoczenia. Ważne, aby w tym okresie nie zapominać o klientach i pracownikach. Szczerze i na bieżąco informować ich o sytuacji w zakładzie oraz podejmowanych działaniach.

Pełny numer “Biznesu Lubuskiego” znajdziesz TUTAJ

Biznes a koronawirus - Biznes Lubuski

następne artykuły

Od managera do dyrektora zarządzającego – rozmowa z Natalią Zaciek

Od managera do dyrektora zarządzającego – rozmowa z Natalią Zaciek

wiecej
Więcej
Dzień Bezpiecznego Komputera: Rozmowa z informatykiem Valuepack

Dzień Bezpiecznego Komputera: Rozmowa z informatykiem Valuepack

wiecej
Więcej

kontakt

skontaktuj się z nami

Kamila Śnita Valuepack Szprotawa

Holandia

Valuepack B.V.
De Vlotkampweg 4
6545 AG Nijmegen

+31 24 642 43 68
hr@valuepack.nl

Katarzyna Ciukowska Valuepack Szprotawa

Polska

Valuepack Europe Sp. z o.o.
ul. Nowa 2a Wiechlice
67-300 Szprotawa

+48 68 376 12 10
hr@valuepack.nl